Skip links

algemenevoorwaarden

We embrace holistic development within our sectors.

  1. Elke factuur dient volledig betaald te worden binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum. 
  2. Geen enkele klacht met betrekking tot de factuur zal nog aanvaard worden na verloop van 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Elke klacht dient bij aangetekend schrijven te geschieden en dient gemotiveerd te zijn. 
  3. Indien de betaling niet op de gestelde vervaldatum volledig werd verricht, worden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de wettelijke nalatigheidsinteresten aangerekend op het nog openstaande bedrag, dit met een minimum van 50 euro.
  4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt voor de invordering van een openstaande schuld, zijn ten laste van de schuldenaar als de schuldenaar in het ongelijk wordt gesteld. 
  5. In geval van geschil of invordering langs gerechtelijke weg zijn uitsluitend de Nederlandstalige kamers van de rechtbanken van Gent bevoegd.
This website uses cookies to improve your web experience.